top of page

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców Promoto Łukasz Malarz (zwanego dalej Ośrodkiem)

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ośrodek jest wpisany do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców pod numerem 01923262, dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje oraz infrastrukturę niezbędne oraz zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

 

1. OBOWIĄZKI OŚRODKA

1.1. Ośrodek ma obowiązek wyznaczyć kursantowi instruktora prowadzącego oraz zapewnić osobie szkolonej - Kursantowi, odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny

 

2. OBOWIĄZKI KURSANTA

2.1. Aby rozpocząć kurs Kursant ma obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę, numer pesel oraz uiścić opłatę za kurs zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym na www.promoto.szczecin.pl oraz pkt. 4.1 niniejszego regulaminu.

2.2. Kursant, ma obowiązek obecności i  aktywnego uczestniczenia w wyznaczonym terminie w: co najmniej 80% zajęć teoretycznych (nie dotyczy osób posiadających wynik pozytywny części teoretycznej egzaminu państwowego). Terminy zajęć teoretycznych wyznacza Ośrodek dla danego kursu.

2.3. Kursant ma obowiązek obecności i aktywnego uczestnictwa na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Terminy tych zajęć wyznacza Ośrodek. Informacja o terminach zajęć można uzyskać w biurze, pod numerami telefonu biura lub kontaktując się w Ośrodkiem poprzez wiadomość za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub drogą mailową.

2.4. Kursant ma obowiązek obecności i aktywnego uczestnictwa na zajęciach praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Terminy zajęć praktycznych ośrodek ustala w porozumieniu z Kursantem. 

2.5. Odwołanie lub przełożenie ustalonych zajęć praktycznych Kursant może zgłosić najpóźniej w poprzedzający dzień roboczy do godziny 12. W innym przypadku Kursant zostaje zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty równej cenie godziny szkolenia uzupełniającego.

2.6. Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację kursu Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do Ośrodkowi.

 

3. TERMIN WAŻNOŚCI

3.1. Kurs należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od momentu zapisania się i dokonania pierwszej wpłaty. Kursant jest obowiązany w tym terminie wziąć udział w szkoleniu teoretycznym i szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane przepisami prawa) oraz praktycznym, a także uzyskać wynik pozytywny egzaminu wewnętrznego. Po tym terminie opłata traci ważność i nie podlega zwrotowi.

3.2.    Zaplanowane szkolenie uzupełniające (jazdy dodatkowe) powinny być opłacone najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem w przypadku osób po szkoleniu podstawowym w Ośrodku Promoto, a najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zapisania  w przypadku pozostałych osób. Opłata za szkolenie uzupełniające nie podlega zwrotowi.

3.3 Opłacone szkolenie uzupełniające należy zrealizować w terminie dwóch miesięcy od dnia zakupu. Po tym terminie opłata traci ważność i nie podlega zwrotowi.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Wysokość ceny za kurs lub szkolenie uzupełniające (o której mowa w pkt. 2.1 niniejszego regulaminu) określa cennik Ośrodka na dzień zgłoszenia się Kursanta na kurs lub szkolenie uzupełniające. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie lub trzy raty. W przypadku dwóch rat wpłata pierwszej wymagana jest przy zapisania się na kurs, a najpóźniej przed rozpoczęciem części teoretycznej, a druga nie później niż do zrealizowania ⅓ części praktycznej kursu. W przypadku trzech rat: wpłata pierwszej raty wymagana jest przy zapisaniu się na kurs, a najpóźniej przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej - przed rozpoczęciem części praktycznej kursu, trzeciej - nie później niż do dnia zrealizowania połowy części praktycznej kursu.

W przypadku płatności częściowych za szkolenie podstawowe (kurs) należy zachować jedną formę płatności (gotówka/przelew).

Dane do przelewu:

Promoto Łukasz Malarz

nr konta: 71 1140 2004 0000 3102 7471 3609

w tytule przelewu należy podać rodzaj szkolenia i kategorię np:

szkolenie podstawowe kat. A / szkolenie uzupełniające (godziny dodatkowe) kat. B / szkolenie techniki jazdy.

 

5. WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

5.1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Nie jest wymagane podanie powodu rezygnacji.

5.2.  Jeżeli rezygnacja następuje w ciągu 12 miesięcy od dnia zapisania się i opłacenia kursu całości, Kursantowi przysługuje zwrot części ceny. Jeśli kursant nie przystąpił do kursu albo wziął udział jedynie w części teoretycznej, zwracane jest ⅔ ceny kursu. Jeśli kursant rezygnuje po rozpoczęciu części praktycznej ale przed zrealizowaniem połowy części praktycznej, przysługuje zwrot ⅓ ceny. Zwrotu Ośrodek dokonuje na pisemny wniosek Kursanta. W pozostałych przypadkach zwrot nie przysługuje.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1 Kursant podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia szkolenia przez Promoto Łukasz Malarz, Al. Wojska Polskiego 63/2/18, Szczecin. Administratorem danych osobowych Kursanta jest Promoto Łukasz Malarz, z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 63/2/18.  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

6.2 Kursant wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Ośrodek poprzez środki komunikacji w sprawach związanych z prowadzonym szkoleniem.

bottom of page