top of page

Kurs dla kandydatów
na instruktorów
kat. A lub B
dla kandydatów

Wykorzystaj zasoby naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

Zajęcia praktyczne możesz odbyć w Promoto!

Opis kursu

Jest to kurs kwalifikacyjny obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujący kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców.

Adresaci kursu

Osoby niekarane, posiadające prawo jazdy kat. A lub B przynajmniej 2 lata

(w zależności od rodzaju kursu instruktora).

Osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych i przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym.

Czas trwania kursu

W sprawie aktualnych terminów rozpoczęcia kursu skontaktuj się z OSK Kobra pod numerem 509503103

Czas szkolenia nie przekracza 3 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są online od poniedziałku do piątku (kat.A i B, 17:00-20:10) oraz w soboty (kat.A, 10:00-15:00) przez OSK Kobra

Praktyka zawodowa (zajęcia praktyczne) w OSK Promoto.

Technika i taktyka jazdy –  jeden dzień ODTJ Toruń

Szczegóły godzinowe i cena

Kurs - Instruktor nauki jazdy kat.A:

130 godzin teorii (realizowanych w formie online),
74 godzin praktyki (w wybranym przez Ciebie OSK,

3 godziny egzaminu wewnętrznego,

Suma godzin 207 

Kurs - Instruktor nauki jazdy kat.B:

130 godzin teorii (realizowanych w formie online),
94 godzin praktyki (w wybranym przez Ciebie OSK,

3 godziny egzaminu wewnętrznego,

Suma godzin 227

W sprawie aktualnej ceny kursu skontaktuj się z OSK Kobra pod numerem 509503103

Uwaga! Opłata zawiera  zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy i egzamin wewnętrzny.

Jestem zainteresowany(a), chcę się zapisać

Promoto jako jeden z partnerów Ogólnopolskich Szkoleń dla Kandydatów na Instruktorów i Wykładowców pod nadzorem OSK Nr 01213262P Zaprasza do zapisów:

Formularz zgłoszeniowy - Instruktor nauki jazdy kat. A

Formularz zgłoszeniowy - Instruktor nauki jazdy kat. B

W zgłoszeniu jest wpis: Szkolenie polecił mi inny ośrodek - w tym miejscu proszę wpisać Promoto.

Zapisałem/zapisałam się i co dalej?

Na podanego e-maila dostałeś potwierdzenie o przyjęciu Twojego zgłoszenia.
W potwierdzeniu zgłoszenia Organizator przysłał Tobie krótką instrukcję postępowania.

Aby otrzymać dostęp i uczestniczyć w szkoleniu, musisz spełnić poniższe warunki:
1. Wykonać płatność
(wykonaj płatność – przelew najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.)
Nr rachunku: GNB: 27 1560 0013 2335 2531 8000 0001
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko / SZI

2. Wykonać badania lekarskie
(orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora.)

3. Uzyskać zaświadczenie o niekaralności
(zaświadczenie o niekaralności można uzyskać bez wychodzenia z domu, przez Internet. Każdy może w ten sposób uzyskać zaświadczenie o sobie.)

4. Wykonać skany
po wykonaniu pkt. 1, 2, 3 wykonaj skan całej dokumentacji dołącz skan prawa jazdy, legitymacji instruktora (jeśli posiadasz), oraz potwierdzenie płatności.

5. Wszystkie skany wyślij na adres e-mail: kobrazgloszenia@op.pl oraz DW: promoto.szczecin@gmail.com

6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / kursie jest wykonanie wszystkich powyższych punktów (pkt 1, 2, 3, 4, 5)

Jeśli wiadomość do Ciebie nie dotarła, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej. Jeśli nie znajdziesz tam swojej wiadomości, skontaktuj się z nami pod numerem 509503103

Wysłałem/wysłałam niezbędną dokumentację, co dalej?

Organizator dzień przed planowanym szkoleniem / kursem przyśle Tobie dane do logowania się na platformie szkoleniowej.

Warunki - Regulamin szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ ON-LINE W OSK nr 01213262P

1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń online, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet na platformie Teams przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański z siedzibą w Szczecinie 70-311, al. Piastów 3/4, NIP 767-117-50-26.

 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański.

2

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator – Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański z siedzibą w Szczecinie 70-311, al. Piastów 3/4, NIP 767-117-50-26

Osoba szkolona – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła swoje uczestnictwo i opłaciła dostęp do udostępnionego w zasobach platformy szkolenia online.

Szkolenie online – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła.

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Organizatora na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Osobie szkolonej), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

3

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera lub tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Osoby szkolonej, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

4

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia online stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i / lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.

 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach online, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Osobę szkoloną na użytek własny.

 3. Osoba szkolona zobowiązuje się:

 4. nie powielać,

 5. nie udostępniać,

 6. nie rozpowszechniać,

 7. nie modyfikować,

 8. nie wyświetlać publicznie,

 9. nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim,

 10. odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń online.

 11. W przypadku niezastosowania się Osoby szkolonej do zapisów §4 pkt 3. Organizator ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

5.

 1. Cena szkolenia online podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.

 2. Ceny szkoleń online są podawane w wartości brutto.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Osób szkolonych, które dokonują zakupu danego szkolenia na więcej niż 1 stanowisko komputerowe.

 4. Zapłata za szkolenie online jest dokonywana na podstawie zwrotnego potwierdzenia udziału w szkoleniu w formie przelewu (nr konta jest wskazany w potwierdzeniu)

 5. Zapłata za szkolenie online musi być wniesiona najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.

6.

 1. Sposoby dokonywania płatności.

  • Wpłata jednorazowa – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.

  • Wpłaty ratalne:

 2. I rata  – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem

 3. II rata – przed 16 wykładem (zgodnie z harmonogramem)

 4. III rata  – przed 31 wykładem (zgodnie z harmonogramem)

7

 1. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać ze szkolenia online, przesyła taką informację do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia uczestnictwa dołączonego do oferty e-mailem na adres: kobrazgloszenia@op.pl lub składa osobiście w biurze Organizatora.

 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa zawiera niezbędne dane konkretnej osoby zainteresowanej (adres e-mail, nr telefonu itp.) oraz rodzaj wybranego szkolenia.

 3. Organizator potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie online. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Osoba zainteresowana szkoleniem otrzymuje instrukcje i warunki uczestnictwa w szkoleniu online.

 4. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w szkoleniu Osoba zainteresowana szkoleniem, na dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia online.

 5. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu online, Osoba szkolona loguje się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego hasła.

 6. Osoba szkolona ma dostęp do szkolenia online w określonych dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem.

 7. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na platformie Teams osobom trzecim. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Osoby szkolonej na skutek udostępnienia przez nią (niego) swojego konta w platformie osobom trzecim.

 8. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkolenia i udostępnionych materiałów.

 9. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Organizator nie nadał Osobie szkolonej uprawnień.

 10. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy Teams, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach platformy należy do Organizatora.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Osoby szkolonej oraz cofnięcia przyznanego jej (mu) loginu i hasła w sytuacji, gdy Osoba szkolona podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby platformy bez zgody Organizatora oraz zachowuje się w stosunku do Organizatora oraz innych Osób szkolonych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

8.

 1. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Osób szkolonych. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń online, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Organizator zobowiązuje się informować Osoby szkolone o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń online.

 2. Osoba szkolona, która na skutek usterek po stronie platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości, zgłasza ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Organizator niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania platformy.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Osobę szkoloną w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Osobę szkoloną.

 4. Organizator Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez osoby szkolone oraz niepowodzenia na testach i egzaminie wewnętrznym oraz na testach i egzaminach państwowych.

 5. Z wyżej wymienionych tytułów Osoba szkolona nie może wnosić wobec Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

 6. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://www.kobra.szczecin.pl/rodo/

9.

 1. Osoba zainteresowana / szkolona dokonując zakupu szkolenia on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Umowy na usługę szkoleniową online zawierane są na czas określony.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapraszamy do zespołu Promoto :)

bottom of page